Menu

Kartonsan ve Çevre

Dünyamızı, ormanları ve biyoçeşitliliği korumak

2021 yılında Kartonsan’ın kuşeli karton üretiminde kullandığı toplam atık kâğıt miktarı 231.523 ton olmuştur.

Küresel karton ve kağıt endüstrisi, üretimde hammadde olarak selüloz yerine artan oranda atık kağıdın kullanılmasına ve üretim kaynaklı sera gazı salımlarının azaltılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Kartonsan kuşeli karton üretiminde %90'ı aşan oranlarda atık kağıt kullanmaktadır.

Kartonsan’ın Çevre Hedefi
Kartonsan çevreye saygılı ve duyarlı bir üreticidir. Kartonsan’ın çevre düzlemindeki temel faaliyet ilkesi, doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması kapsamında sorumlu tüketim, çevre kirliliğine neden olmamak ve ülkemizde geçerli olan çevre mevzuatına tam ve sürekli uyum sağlamaktır.

Kartonsan, sürdürülebilirliği sağlayabilmenin tek yolunun doğal sermayenin rasyonel ve verimli kullanımından geçtiğine inanmaktadır.
Sorumluluk sahibi bir üretici ve kurumsal bir vatandaş olarak Kartonsan,

  • doğaya karşı sorumluluğunu üretim aşamasında mümkün olan en yüksek miktarda atık kağıt kullanarak,
  • kendi enerjisini ve buharını üreterek,
  • atık sularını en modern tekniklerle arıtıp tekrar kullanmak suretiyle ham su miktarını minimize ederek,
  • sera gazı salımını kontrol altına almak adına çalışmalar gerçekleştirerek

ortaya koymaktadır.

Kartonsan, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen Çevre İzin ve Lisansına sahiptir.

Kesintisiz Bir Üretim Süreci İçin
Kartonsan, 1995’ten bu yana elektrik kesintilerinin ve voltaj oynamalarının neden olduğu üretim kayıplarını önlemek, fire ve kalite sorunlarını en aza indirmek amacıyla kendi elektrik ve buhar enerjisini üretmektedir.

2021 yılında yapılan iyileştirme çalışmaları neticesinde spesifik elektrik enerjisi tüketimi 466 kWh/ton (2020: 500 kWh/ton) proses için spesifik buhar tüketimi 1,5 ton/ton seviyelerine düşürülmüştür. Enerji tüketiminde sağlanan bu seviyeler Kartonsan’ın enerji verimli tesisler sınıfında olduğunun bir göstergesidir.

Atık suyun geri kazanılması, Kartonsan’ın iddialı çalışmalara imza attığı bir alandır.
Yer altı su kaynaklarının korunması ve su tasarrufunun artırılması amacıyla Kartonsan Atıksu Arıtma Tesisinde sürekli geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapmaktadır.

Kartonsan Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılan ileri arıtma teknolojileri ile arıtmış olduğu suyun üretim proseslerinde tekrar kullanımını ile %30’luk bir temiz su tasarrufu sağlamaktadır.

Kartonsan, üretim sürecinde ton başına sarf ettiği su seviyesi ile gerek Uzak Doğu’daki gerekse Avrupa’daki rakiplerine göre çok daha iyi bir noktada bulunmaktadır.

2018 yılında başladığı iyileştirme ve verimlilik çalışmaları ile bir ton karton üretmek için tüm tesiste kullandığı temiz su miktarını 8,95 m3’ten (2007-2017 ortalaması) 2021’de 5,32 m3’e (2020: 6,3 m3) düşüren Kartonsan bu alandaki çalışmalarını MBR prosesinin iyileştirmesi projesini hayata geçirerek sürdürmüştür.

Sera gazı emisyonları
2021 yılında Kartonsan yürürlükteki çevre mevzuatı kapsamında sera gazı emisyonlarıyla ilgili ölçüm ve doğrulama çalışmalarını tamamlamış, gerekli yasal bildirimlerine devam etmiştir.

Kartonsan, Kapsam 1 emisyonlarını ölçümlemekte ve raporlamaktadır. Emisyon değerleri Çevresel Performans tablosunda sunulmuştur. Şirketin hedefi önümüzdeki dönemde Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyon hesaplamasına geçmek ve yayınlamaktır.

Kartonsan ’da Atık Yönetimi
Kartonsan faaliyet konusu gereği, atıkların yeniden değerlendirildiği bir sanayi kuruluşudur.

Şirket, atık kağıdın geri dönüşümü ile atıkların değerlendirilmesi alanında ulusal ölçekli çalışmalara katkı sunmaktadır. Kartonsan çalışanlarına, periyodik olarak düzenlenen çevre eğitimlerinde, atıkların çeşitleri, atıklara uygulanan işlemler, yasal gereklilikler, atıkların ayrı toplanmasının önemi hakkında bilgi aktarılmaktadır.

Sıfır Atık Belgesi ile atık yönetimini belgelendiren Kartonsan, atıkların ayrı toplanması esasında, çalışma alanlarında atıkların türlerine göre tahsis edilmiş atık konteynerleri bulundurmaktadır. Tehlikeli atıklar, tehlikesiz atıklar ve hurda atıklar kendilerine ayrılmış alanlarda ayrı şekilde geçici depolanmaktadır. Atıklar, süreç içinde, geri dönüşüm ya da bertaraf için lisanslı firmalara gönderilmektedir. Kartonsan’ın atık yönetimi yaklaşımı: öncelikli olarak atıkları kaynağında azaltma, sonrasında ise geri dönüşüm ve geri dönüşüme uygun olmayan atıkların ise bertaraf edilmesidir.

Ambalaj atıklarının geri dönüşümüne destek
Türkiye’de uygulanmakta olan ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği çerçevesinde; bir ambalaj atığı geri dönüşüm firması olarak da faaliyet göstermekte olan Kartonsan, bünyesinde değerlendiremediği ve faaliyetlerinden kaynaklanan ambalaj atıklarını toplayarak lisanslı geri dönüşüm firmalarına vermektedir.

Kağıt atıklar, Sıfır Atık projesi kapsamındadır. Kağıdın geri dönüşümü, kullanılan hammadde miktarında önemli oranda tasarruf sağlanması ve ekonomik değerinin yüksek olması açılarından önemlidir.

Kartonsan Sıfır Atık inisiyatifinin bir paydaşıdır.

https://sifiratik.gov.tr/