Menu

Çevre Yaklaşımı

Çevrenin korunması Kartonsan'ın ekonomik ve ticari faaliyet döngüsünün önemli yapı taşlarındandır.

İklim değişikliği, insanlığın geleceğini etkileyecek düzeyde küresel bir tehdit olarak güncelliğini korumaktadır. İklim değişikliği, aynı zamanda, kuşeli karton sektörü için de çok sayıda risk barındırmaktadır. Bu riskleri yönetebilen üreticiler, riskleri asgari seviyeye indirmekle kalmayıp, değişen müşteri profili beklentilerinin karşılanması gibi olanaklardan da faydalanacaktır.

Karton endüstrisinin çevre ve dolaysıyla iklim değişikliği üzerindeki olası etkilerini kontrol altına almak ve azaltmak adına önemli adımlar attığı izlenmektedir. Karton endüstrisi üretim süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı salımlarının azaltılmasının yanı sıra, selüloz yerine atık kağıdın artan oranda hammadde olarak kullanımı büyük önem taşımaktadır. Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan piyasalarda faaliyet gösteren kuşeli karton üreticilerinin sürdürülebilir orman yönetimi, hammadde olarak atık kağıt kullanımı, yenilenebilir enerji kullanımı vb. konularda yoğun ve sistematik çabalar sarf ettiği bilinmektedir.

Bu çabalarda müşteriler ve tedarikçiler başta olmak üzere tüm paydaşlarla yakın ve yapıcı bir işbirliği içinde hareket etmek,  uluslararası işbirlikleri ve küresel inisiyatifleri desteklemek ve aktif olarak bu oluşumlarda yer almak önemli tamamlayıcı aksiyonlardır.

Sorumluluk sahibi bir üretici ve kurumsal bir vatandaş olarak Kartonsan, doğaya karşı sorumluluğunu

  • üretim aşamasında mümkün olan en yüksek miktarda atık kağıt kullanarak,
  • kendi enerjisini ve buharını üreterek,
  • atık sularını en modern tekniklerle arıtarak,
  • sera gazı salımını kontrol altına almak adına çalışmalar gerçekleştirerek

ortaya koymaktadır.

Kartonsan kuşeli karton üretiminde %90'ı aşan oranlarda atık kağıt kullanmaktadır.

Ülkemizde katı atıkların tamamının bertaraf ve/veya geri kazanımı esasları T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından mevzuatla düzenlenmiştir. Süreçlerini ilgili mevzuata uygun olarak yapılandırmış bulunan Kartonsan katı atıkların bertaraf edilmesini ve/veya geri kazanımı sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli bir unsuru olarak görmekte; kullandığı hammaeddenin tedariğinin yanı sıra faaliyetleri sonucu oluşan katı atığın bertaraf/geri kazanımı çalışmalarını da sürdürmektedir.

Kartonsan üretim proseslerinde %90'ı aşan oranlarda eski kağıt kullanımı gerçekleştirmektedir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisansı’na sahip olan Kartonsan, ayrıca atık kağıt organizasyonu ve tedariğine yönelik olarak iştirak şirketi Dönkasan ile ortak çalışmalar yapmaktadır.

 

Enerji üretimi ve verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.

1997 yılından bu yana enerji üreten Kartonsan kojenerasyon santralinde, minimum ve temiz doğal kaynak kullanımı ile maksimum elektrik ve buhar üretiminin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca hava sıcaklıklarının arttığı yaz aylarında düşen türbin verimliliklerini dengelemeyi ve enerji darboğazını engellemeyi hedefleyen türbin yanma havasını soğutma projesi (chiller) tamamlanmıştır. Proje ile türbin giriş sıcaklığı 15°C ve altına çekilerek verimlilik artırılmıştır.

Kullanılan suyun yaklaşık %30’u geri kazanılmaktadır.

2014 yılında atık su arıtma tesisinin kapasitesini 10 bin m3/gün’e çıkartan Kartonsan, 2015 yılında tamamladığı yeni bir proje kapsamında, Türkiye’de kuşeli karton sektöründe ilk kez uygulanan MBR sistemini hayata geçirmiştir. Sistem ile günlük ortalama 3.200 m3 atık su geri kazanılmış ve dolayısıyla üretimde temiz su kullanım oranında düşüş sağlanmıştır.

FSC-CoC sertifikasyonu
Kartonsan, orman alanlarının korunması ve geliştirilmesi çalışmaları çerçevesinde 2011 yılında aldığı FSC-CoC sertifikasyonuna yönelik mevzuat doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirmiş ve 2020 yılında denetimden geçerek yeni dönem akreditasyonunu almıştır. Kartonsan, üretimde kullandığı selüloz hammaddesini, FSC sertifikalı sürdürülebilir kaynaklardan tedarik etmektedir.

 

*FSC-CoC® sertifikasyonu; dünyadaki orman kaynaklarının doğru yönetimine katkıda bulunmak, bununla ilgili metotları ve standartları belirlemek, belgeli orman ürünlerinin, yine belgeli iyi yönetilmiş ürünlerden meydana gelmesini sağlamak ve bu ürünlerin tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında belgeli olmayan orman ürünleri ile karışmasını engellemeyi hedefleyen bir uluslararası standarttır.