Menu

Çevre Yaklaşımı

Çevrenin korunması Kartonsan'ın ekonomik ve ticari faaliyet döngüsünün önemli yapı taşlarındandır.

İklim değişikliği, insanlığın geleceğini etkileyecek düzeyde küresel bir tehdit olarak güncelliğini korumaktadır. İklim değişikliği, aynı zamanda, kuşeli karton sektörü için de çok sayıda risk barındırmaktadır. Bu riskleri yönetebilen üreticiler, riskleri asgari seviyeye indirmekle kalmayıp, değişen müşteri profili beklentilerinin karşılanması gibi olanaklardan da faydalanacaktır.

Karton endüstrisinin çevre ve dolaysıyla iklim değişikliği üzerindeki olası etkilerini kontrol altına almak ve azaltmak adına önemli adımlar attığı izlenmektedir. Karton endüstrisi üretim süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı salımlarının azaltılmasının yanı sıra, selüloz yerine atık kağıdın artan oranda hammadde olarak kullanımı büyük önem taşımaktadır. Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan piyasalarda faaliyet gösteren kuşeli karton üreticilerinin sürdürülebilir orman yönetimi, hammadde olarak atık kağıt kullanımı, yenilenebilir enerji kullanımı vb. konularda yoğun ve sistematik çabalar sarf ettiği bilinmektedir.

Bu çabalarda müşteriler ve tedarikçiler başta olmak üzere tüm paydaşlarla yakın ve yapıcı bir işbirliği içinde hareket etmek,  uluslararası işbirlikleri ve küresel inisiyatifleri desteklemek ve aktif olarak bu oluşumlarda yer almak önemli tamamlayıcı aksiyonlardır.

Sorumluluk sahibi bir üretici ve kurumsal bir vatandaş olarak Kartonsan, doğaya karşı sorumluluğunu

  • üretim aşamasında mümkün olan en yüksek miktarda atık kağıt kullanarak,
  • kendi enerjisini ve buharını üreterek,
  • atık sularını en modern tekniklerle arıtarak,
  • sera gazı salımını kontrol altına almak adına çalışmalar gerçekleştirerek

ortaya koymaktadır.

Kartonsan kuşeli karton üretiminde %98-%100 oranlarında atık kağıt kullanmaktadır.

Ülkemizde katı atıkların tamamının bertaraf ve/veya geri kazanımı esasları T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından mevzuatla düzenlenmiştir. Süreçlerini ilgili mevzuata uygun olarak yapılandırmış bulunan Kartonsan katı atıkların bertaraf edilmesini ve/veya geri kazanımı sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli bir unsuru olarak görmekte; kullandığı hammaeddenin tedariğinin yanı sıra faaliyetleri sonucu oluşan katı atığın bertaraf/geri kazanımı çalışmalarını da sürdürmektedir.

Kartonsan üretim proseslerinde %98 ila %100 arasında değişen oranlarda eski kağıt kullanımı gerçekleştirmektedir. Şirket, 2015 yılında 203 bin ton atık kağıdı üretim sürecinde kullanmıştır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisansı’na sahip olan Kartonsan, ayrıca atık kağıt organizasyonu ve tedariğine yönelik olarak iştirak şirketi Dönkasan ile ortak çalışmalar yapmaktadır.

Kartonsan’ın selüloz – eski kağıt kullanımına ait başlıca göstergeleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Brüt Üretim ve Selüloz - Eski Kağıt Kullanımı (ton)

 

Toplam brüt üretim

Toplam selüloz tüketimi

Toplam eski kağıt tüketimi

2009

138.773

2.348

145.846

2010

169.633

2.092

180.654

2011

177.003

2.452

175.690

2012

174.573

1.223

172.544

2013

171.243

868

169.175

2014

126.954

500

130.139

2015

200.013

325

203.000

 

Enerji üretimi ve verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.

1997 yılından bu yana enerji üreten Kartonsan kojenerasyon santralinde, minimum ve temiz doğal kaynak kullanımı ile maksimum elektrik ve buhar üretiminin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Santraldeki tevsi ve modernizasyon yatırımının bir uzantısı olarak  2015 yılı sonuna kadar üç türbinin kapasite yükseltim çalışması tamamlanmış olup, dördüncü ve son türbine yönelik projenin 2016 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Proje tamamlandığında, toplamda 1,2 MW’lık güç artışı gerçekleşmiş olacaktır.

Ayrıca hava sıcaklıklarının arttığı yaz aylarında düşen türbin verimliliklerini dengelemeyi ve enerji darboğazını engellemeyi hedefleyen türbin yanma havasını soğutma projesi (chiller) tamamlanmıştır. Proje ile türbin giriş sıcaklığı 15°C ve altına çekilerek verimlilik artırılmıştır. Uygulamanın, yaz aylarında 2 MW’lık enerji üretim artışı sağlaması beklenmektedir.

Kullanılan suyun yaklaşık %30’u geri kazanılmaktadır.

2014 yılında atık su arıtma tesisinin kapasitesini 10 bin m3/gün’e çıkartan Kartonsan, 2015 yılında tamamladığı yeni bir proje kapsamında, Türkiye’de kuşeli karton sektöründe ilk kez uygulanan MBR sistemini hayata geçirmiştir. Sistem ile günlük ortalama 3.200 m3 atık su geri kazanılmış ve dolayısıyla üretimde temiz su kullanım oranında düşüş sağlanmıştır.

Kartonsan, 2015 yılı verilerine göre kullandığı suyun %30’unu geri kazanmaktadır. Şirket’in hedefi bu oranı %60 seviyesine yaklaştırmaktır. 2015 yılı verilerine göre, Kartonsan’da ton başına su tüketimi 7-8 m3 aralığında olup, Şirket’in orta vadeli hedefi tüketim seviyesini 5-6 m3’e düşürmektir.

FSC-CoC® sertifikasyon* çalışmaları

Kartonsan, orman kaynaklarının etkin kullanılması çerçevesinde, 2011 yılında aldığı FSC-CoC® sertifikasyonu ile ilgili olarak mevzuatın belirlemiş olduğu yükümlülükleri yerine getirmeye devam etmektedir.

Kartonsan 2015 yılında FSC-CoC® sertifikasyonu kapsamında yayınlanan yeni revizyona uyum için prosesleri içeren sistem ve uygulamaları gözden geçirerek ilgili çalışmaları sonlandırmıştır. Buna ek olarak, 2015 yılında BM Trada şirketi tarafından sistem gerekliliklerinin sağlandığına yönelik uygunluk değerlendirmesi yapılarak, onay alınmıştır.

*FSC-CoC® sertifikasyonu; dünyadaki orman kaynaklarının doğru yönetimine katkıda bulunmak, bununla ilgili metotları ve standartları belirlemek, belgeli orman ürünlerinin, yine belgeli iyi yönetilmiş ürünlerden meydana gelmesini sağlamak ve bu ürünlerin tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında belgeli olmayan orman ürünleri ile karışmasını engellemeyi hedefleyen bir uluslararası standarttır.